Обрасци

Претрага

Пронађено 135 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350.1~ИЛ детаљније
ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350.2~ЛД детаљније
ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА за линијске инфраструктурне објекте, и објекте за производњу енергије из обновљивих извора Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350.1~ЛД~ЛИО детаљније
ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛИЗАЦИЈЕ - ПАРЦЕЛИЗАЦИЈЕ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350~ППП детаљније
ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350~ПУП~УП детаљније
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.1~ГД детаљније
ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.1~ПГД детаљније
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ЕТАПНУ ГРАДЊУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~ГД~ EГ детаљније
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.1~ГД~ЛИО детаљније
ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~ГД~ ИТГ детаљније
ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.1~ИЛГД~ П детаљније
АНТЕНСКИ СТУБОВИ И ЕЛЕКТРО ОБЈЕКТИ - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~БГД детаљније
ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.3~БГД~ЕО детаљније
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ и УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~ИО детаљније
ИЗГРАДАЊА СЕКУНДАРНИХ, ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ и УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~КИС детаљније
ГРАДЊА: ОГРАДА, МАЊИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА И СКИ ЛИФТОВА, СВИХ ВРСТА ПРИКЉУЧАКА, УРЕЂАЈА И КОМПРЕСОРСКИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ГАС, СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА И ЋЕЛИЈА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~ИР~БГД детаљније
ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, остало) - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.3~БГД~ПО детаљније
ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА И ВЕЗ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.1~ПНО детаљније
РАЗДВАЈАЊЕ ИЛИ СПАЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.1~БГД~РС детаљније
РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~РАС детаљније
*}