Среда, 13. Март 2013.

Регистрација предузетника

Преузмите: Водичи за регистрацију

Обавезно посетитe: Поратил у праву си!

Погледајте: Класификација делатности

Преузмите: Закон о привредним друштвима

Преузмите: Одлука о накнадама за регистрацију

Више информација о регистрацији: АПР

Како постати предузетник?


Регистрацију предузетничке радње врши Агенција за привредне регистре Републике Србије. У Општинском услужном центру, на шалтеру број 6, подноси се захтев за регистрацију. На поменутом шалтеру, поред образаца, добићете и додатна упутства и објашњења шта и како у поступку регистрације.

Први корак: Бизнис план

Када је јасно и прецизно дефинисана:

 • пословна идеја
 • ресурси
 • прецизан временски оквир у коме би идеја (пројекат) могла да се оствари саставља се бизнис план.

Бизнис план је основни писани документ предузећа креиран за дужи временски период, који служи за интерну и екстерну употребу и којим се прецизно дефинише редослед свих пословних активности које треба предузети приликом:

 • оснивања предузећа
 • отпочињања новог пословног подухвата или
 • проширивања постојећих пословних активности.

Обука за израду бизнис плана врши се у:

Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа „Тимок“, Николе Пашића 37/1, тел: 019/ 426 516, интернет страница: www.msp-timok.org

Националној служби запошљавања филијала Неготин, Србе Јовановића 6, 19300 Неготин, тел: 019 541 – 505, интернет страница: www.nsz.gov.rs

Почетни капитал

Да би започели или развили неку пословну активност потребна су вам одређена финансијска средства, односно новац. Ако немате довољно сопственог новца можете конкурисати у Националној служби запошљавања, Фонду за развој – министарства економије и регионалног развоја, Агенцији за страна улагања и промоцију извоза или од неке од комерцијалних банака које одобравају Start-Up кредите (кредити за почетак пословања).

 1.Регистрација

Покреће се подношењем Агенцији за привредне регистре попуњене јединствене регистрационе пријаве које се могу бесплатно добити у  просторијама Општинскго услужног центра или преузети са интернет странице АПР-а, www.apr.gov.rs (одељак предузетници - обрасци).

Уплата накнаде од 1200,00 динара за регистрацију предузетника врше се у корист Агенције за привредне регистре на жиро рачун 840-29771845-59 са позивом на број 04.

Приликом избора назива, оснивач – предузетник претходно мора да провери на интернет страни АПР-а да ли на територији Србије, на којој ће бити регистрован предузетник, већ постоји предузетник са истим или сличним називом. Назив није обавезан део пословног имена.

Пуно пословно име предузетника садржи следеће елементе:

 • име и презиме оснивача – предузетника
 • додатак уз назив (пр или предузетник)
 • претежна делатност
 • назив предузетника (није обавезан елемент пословног имена)
 • место пословног седишта

Пример: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕРА, ПИРОТ

Регистрациону пријаву подноси:

 • оснивач предузетник
 • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем, потписаним од стране оснивача предузетника и овереним од стране надлежног органа (општине или суда)

 Пријаве се могу поднети:

 У Општинском услужном центру(међуспрат), шалтер бр.6, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

 Потребна документација за оснивање предузетника

 • јединствена регистарациона пријава оснивања предузетника (поступак подношења и висина накнаде је описана у претходном пасусу).
 • фотокопија личне карте оснивача – предузетника
 • уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се предходно тражи сагласност надлежног органа, иста се прилаже у оригиналу или овереној копији.

Делатности за које је потребна претходна сагласност као услов за рагистрацију:

 • здравствене делатности (ординације, апотеке, клинике);
 • ветеринарске ординације и апотеке;
 • пољопривредне апотеке;
 • такси превоз;
 • промет оружија, делова за оружије и муниције;
 • обављање делатности од поштег интереса и комуналне делатности;
 • послови заступања у осигурању – услов за регистрацију је дозвола Народне банке о испуњености услова за обављање те делатности;
 • послови стечајног управника;
 • послови судских вештака – услов за регистрацију је решење о упису у регистар сталних вештака;
 • агенција за запошљавање;
 • психолошко саветовање;

2. Израда решења

Агенција за привредне регистре доставља пореској управи податке за доделу и одређивање ПИБ-а и за упис у јединствени регистар пореских обвезника. Уколико су испуњени услови за доделу ПИБ-а исти ће бити регистрован и унет у решење о оснивању предузетника. Уколико нису испуњени услови за доделу ПИБ-а предузетник ће бити регистрован и обавештен да се за доделу ПИБ-а обрати пореској управи.

Решење о ПИБ-у се доставља предузетнику заједно са решењем АПР-а.

АПР се по службеној дужности доставља надлежном ПИО фонду пријаву за осигурање за предузетнике и врши пријаву обвезника плаћања доприноса Републичком заводу за здравствено осигурање и доставља их предузетнику заједно са решењем АПР-а.

Решење из АПР-а садржи и ПИБ и матични број предузетника.

3.Израда печата

На основу решења АПР-а израђује се печат. Израда печата траје један дан и кошта од 1000,00 до 1500,00 динара и потребно је само решење из АПР-а.

4. Овера ОП обрасца за заступање

Овера се врши у Основном суду, Трг Стевана Мокрањца бр.1, Неготин.

За оверу је потребно да лице или лица која оверавају потпис приложе важеће личне карте, бланко ОП обрасце и судску таксу. Висина судске таксе зависи од броја потписа и броја примерака који се оверавају., а минимални износ судске таксе за оверу ОП обрасца је 390,00 динара која се уплаћује у корист Основног суда Неготин на живо-рачун 840 – 29660845 – 58 са позивом на број 97  76 – 072.

5.Отварање рачуна

Да би предузетник могао да послује потребно је да има рачун у некој од пословних банака. Поступак отварања рачуна траје десетак минута и потребно је: 

 • решење из АПР-а
 • решење о ПИБ-у
 • лична карта власника
 • печат
 • попуњен и оверен образац овлашћених лица (ОП образац оверен у суду)
 • личне карте овлашћених лица
 • уплата за отварање рачуна (према ценовнику пословне банке)

На сајту Агенције за привредне регистре можете се додатно информисати о поступку регистрације. За предузетнике, посетите ову страницу.

 

.

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}