Понедељак, 18. Март 2013.

Регистрација ДОО

Преузмите: Водичи за регистрацију

Обавезно посетитe: Поратил у праву си!

Погледајте: Класификација делатности

Преузмите: Закон о привредним друштвима

Преузмите: Одлука о накнадама за регистрацију


Водич за регистрацију друштва са ограниченом одговорношћу

 

Водич који је пред вама садржи информације које ће вам олакшати прве кораке у поступку оснивања предузећа (заснивања сопственог бизниса). На сајту Агенције за привредне регистре можете се још детаљније информисати и неизоставно погледајте њихове станице.

1. Бизнис план

Када је јасно и прецизно дефинисана:

 • пословна идеја
 • ресурси (неопходан и расположив капитал)
 • прецизиран временски оквир у коме би идеја (пројекат) могла да се оствари
 • саставља се бизнис план

Бизнис план је основни писани документ предузећа креиран за дужи временски период, који служи за интерну и екстерну употребу и којим се прецизно дефинише редослед свих пословних активности које треба предузети приликом:

 • оснивања предузећа
 • отпочињања новог пословног подухвата или
 • проширења постојећих пословних активности

Обука за израду бизнис плана врши се у:

 • Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа „Тимок“ Зајечар, Николе Пашића 37/1, тел: 019 426 516, www.msp-timok.org, и
 • Националној служби запошљавања филијала Неготин, Србе Јовановића 6, 19300 Неготин, тел: 019 541 505, интернет страница: www.nsz.gov.rs

2. Основни капитал

Основни капитал ДОО може бити новчани и неновчани.

Минимални новчани део основног капитала износи 500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу, од чега се најмање половина уплаћује на привремени рачун до регистрације друштва, а остатак се уплаћује на рачун друштва у року од две године од дана регистрације.

2.1 Уплата оснивачког капитала

Као што је горе наведено, минимално је потребно уплатити 250 евра у динарској противвредности по средњем курсу. То се ради у банци. Банка ће приликом уплате тражити оснивачки акт ДОО (није потребно да буде оверен) и оснивач мора да лично уплати новац у банци. Након уплате банка издаје потврду о уплати оснивачког капитала на привремени рачун.

3. Обртна средства

Да би започели или развили неку пословну активност потребна су вам одређена финансијска средства, односно новац. Ако немате довољно сопственог новца можете конкурисати у Националној служби запошљавања (www.nsz.gov.rs), Фонду за развој – министарства економије и регионалног развоја (www.fondzarazvoj.gov.rs), Агенцији за страна улагања и промоцију извоза (http://siepa.gov.rs/sr) или од неке од комерцијалних банака које одобравају Start-Up кредите (кредити за почетак пословања).

4. Регистрација

Процес регистрације покреће се подношењем Агенцији за привредне регистре попуњене јединствене регистрационе пријаве које се могу преузети у организационим јединицама АПР-а уз доказ о уплати 120,00 динара или преузети бесплатно са интернет странице АПР-а, www.apr.gov.rs (одељак привредна друштва - обрасци).

Уплате накнаде за регистрацију привредног субјекта врши се на рачун 840-29770845-52 са позивом на број 01 и износи 4500,00 динара и 1000,00 динара на име регистрацију и објаву оснивачког акта. 

Препоручујемо да подносиоци регистрационих пријава оснивања привредних друштва изврше претрагу већ регистрованих или резервисаних назива, како би избегли нежељено одбацивање захтева за регистрацију.

5. Подношење

Захтев за регистрацију оснивање Д.О.О., доказ о уплати накнаде за оснивање и пратећа документација (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији) достављају се у једном примерку, поштом или лично организационој јединици АПР-а, Николе Пашића 37/I, Зајечар, тел: 019 420 360.

5.1  Регистрациону пријаву подноси:

 • оснивач или лице које овласти оснивач
 • уколико је оснивач правно лице, регистрациону пријаву у име правног лица оснивача, подноси лице које је овлашћено да га заступа

 5.2  За регистрацију Друштва са ограниченом одговорношћу подноси се:

 • Јединствена регистрациона пријава оснивања друштва са ограниченом одговорношћу;
 • Оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано друштво) са овереним потписима чланова друштва (Оснивачки акт се оверава у Основном суду у Неготин. Акт оверавају оснивачи својим потписом, а приликом вршења овере на увид је потребна лична карта за домаћа лица или пасош за страна лица);
 • Доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша или фотокопија личне карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре);
 • Одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом;
 • Потпис заступника оверен од стране надлежног органа овере (Основни суд Неготин);
 • Потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности новчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања;
 • Доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања  и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта.

5.3  Органи управе у друштву са ограниченом одговорношћу

Приликом оснивања друштва са ограниченом одговорношћу, оснивачи у зависности од својих потреба одлучују да ли ће управљање друштвом бити једнодомно или дводомно.

Једнодомно управљање значи да друштво има једног или више директора.

Дводомно управљање значи да друштво има једног или више директора и надзорни одбор. Уколико се оснивачи одлуче за дводомни систем управљања, уз пријаву се прилажу и одлуке о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако нису именовани у оснивачком акту.

У друштву са ограниченом одговорношћу сви директори су и законски заступници и уписују се на страни број 5 јединствене регистрационе пријаве оснивања Д.О.О.

Уколико ће друштво поред директора имати и друге заступнике (заменика директора и друго) они се уписују  на страни број 6 јединствене регистрационе пријаве оснивања Д.О.О. као остали заступници.

Посебна правила важе за друштва са ограниченом одговорношћу која ће обављати делатност финансијског лизинга. На ова друштва примењује се закон о финансијском лизингу (Службени гласник бр.55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011) и у складу са његовим одредбама органи даваоца лизинга су управни и извршни одбор.

5.4  Основни регистровани капитал друштва са ограниченом одговорношћу

Законом о привредним друштвима прописано је да је основни (регистровани) капитал друштва новчана вредност уписаних улога чланова друштва у друштво које је регистровано у складу са законом о регистрацији.

Улози могу бити новчани и неновчани и изражавају се  у динарима. Ако се уплата новчаног улога врши у страној валути динарска противредност улога обрачунава се по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате улога.

Минимални уписани основни капитал (новчани или неновчани) износи најмање 100 динара (осим ако је посебним законом предвиђен већи износ).

Улог се приликом оснивања друштва с ограниченом одговорношћу не мора уплатити одосно унети, већ се мора само уписати, а у оснивачком акту се мора одредити у ком року ће члан друштва уплатити односно унети улог. Рок за уплату не може бити дужи од 5 година и рачуна се од дана доношења оснивачког акта. Чланови друштва стичу удео у друштву преузимањем обавезе уплате односно уношења улога.

Новчани улози могу бити само у стварима и правима. Вредност неновчаног улога се утврђује споразумом од стране свих чланова друштва или путем процене стручног лица које је од надлежног државног органа овлашћено да врши процене одређених ствари и права (судски вештак, ревизор или друго стручно лице). Уколико, у складу са чл. 56. и 57. Закона о привредним друштвима није вршена процена вредности неновчаног улога, сачињава се потврда о његовој вредности, у складу са чланом 58. Закона о привредним друштвима која се доставља ради регистрације и објављивања.

6. Израда решења

Уколико су испуњени сви услови за регистрацију, регистратор, у року од 5 дана од дана подношења регистрационе пријаве, доноси решење којим се захтев из регистрационе пријаве усваја и регистрација без одлагања спроводи у Регистар.

Уколико нису испуњени услови за регистрацију, Агенција за привредне регистре доноси закључак да се исправе грешке или допуни документација. Рок за допуну или исправку је 30 дана од дана доношења закљуцка. Решење може преузети лично оснивач, може га преузети пуномоћник са овереним пуномоћјем или може стићи препоручено поштом.

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања, истовремено добијају регистарски /матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО. Уколико нису испуњени услови за доделу и одређивање ПИБ-а, привредни субјект ће бити регистрован у АПР уз обавештење да се за доделу ПИБ-а обрати Пореској управи.

Агенција по датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави, доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за оснивача који у пријави упише да не заснива радни однос у привредном субјекту, и пријаву почетка обављања делатности. Уколико оснивач наведе да заснива радни однос, у обавези је да самостално изврши пријаву на осигурање ПИО фонду, а АПР ће овом Фонду извршити само пријаву привредног субјекта као обвезника плаћања доприноса.

Агенција по датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави, доставља Републичком заводу за здравствено осигурање податке потребне за регистрацију обвезника плаћања доприноса. Уколико нису испуњени услови за регистрацију обвезника плаћања доприноса у РЗЗО привредни субјект ће бити регистрован у АПР уз обавештење да се за пријаву обвезника плаћања доприноса обрати РЗЗО.

7. Овера ОП обрасца за заступање

ОП образац (образац овере потписа овлашћених за заступање) садржи потписе лица која су према оснивачком акту овлашћена за заступање привредног друштва.

Овера се врши у Основном суду, Трг Стевана Мокрањца бр.1, Неготин.

За оверу је потребно да лице или лица која оверавају потпис приложе важеће личне карте, бланко ОП обрасце и судску таксу. Висина судске таксе зависи од броја потписа и броја примерака који се оверавају., а минимални износ судске таксе за оверу ОП обрасца је 390,00 динара која се уплаћује у корист Основног суда Неготин на живо-рачун 840 – 29660845 – 58 са позивом на број 97  76 – 072.

8. Израда печата

На основу решења АПР-а израђује се печат. Израда печата траје један дан, кошта од 1.000,00 до 1.500,00 динара и потребно је само решење из АПР-а.

9. Отварање рачуна

Након добијања ПИБ-а отвара се рачун у банци.

Прво треба изабрати банку која највише одговара потребама. Ствари које треба имати на уму приликом избора банке су:

 • тарифник (висина провизија за плацање):
 • локација (удаљеност од обављања посла, јер хтели не хтели биће више случајева када се мора ићи до експозитуре банке где је отворен рачун);
 • електронско банкарство (код готово свих банака јефитније је плаћати путем електронског банкарства; код неких банака је бесплатно, а негде се плаћа годишња чланарина; постоји више система за E-banking – неки су погодни само за оне који имају сталну везу са интернетом, док други омогућавају и локални рад);
 • кредити (често је лакше узети кредит као фирма него као појединац; банке по правилу дају предност при оцени кредитне способности сталним муштеријама, па стога није лоше градити добру репутацију код банке код које намеравамо да узмемо кредит)
 • платне картице (постоје дебитне и кредитне платне картице и за фирме; дебитне платне картице су везане директно за рачун у банци и погодне су за плаћање репрезентације, горива и сличних набавки које се могу правдати као трошак фирме).

Поступак отварања рачуна траје десетак минута а потребно је:

 • решење из АПР-а;
 • решење о ПИБ-у;
 • лична карта власника;
 • печат;
 • попуњен и оверен образац овлашћених лица (ОП образац – оверен у суду);
 • личне карте овлашћених  лица;
 • уплата за отварање рачуна (према ценовнику пословне банке);

10. Рачуноводство

Већ је из свега горе наведеног јасно да треба да имате и рачуновођу. Уговор са рачуноводственом агенцијом (фирмом) је један од папира који тражи Пореска управа ради отварања досијеа фирме који се води при Пореској управи. Рачуновођу потражите пре него што започнете поступак регистрације. Можда ће предложити неке могућности о којима до тада нисте ни размишљали. А можете потражити савете и од пореских саветника, и других консултаната.

11. Подношење документације Пореској управи

У Пореској управи добићете пореског инспектора/ку према почетном слову фирме. Тај инспектор није за вјеки вјекова, већ постоје и код њих ротације сваких неколико година.

Ради комплетирања предмета при пореској управи потребно је свом/својој пореском/ј инспектору/ки доставити следећу документацију (фотокопије):

 • решење из АПР;
 • ПИБ-а;
 • уговор са банком о текућем рачуну;
 • картон депонованих потписа из банке;
 • пријава на социјално осигурање за оснивача;
 • уговор са фирмом којој је поверено вођење пословних књига;
 • изјаву о запосленим радницима;
 • изјаву о пословном простору;
 • изјаву о малопродајним, великопродајним објектима и магацинима;
 • изјаву о основним средствима.

12. Подношење пријаве за аконтацију пореза на добит

Поред горе наведеног, инспектору је потребно доставити и пријаву за аконтационо утврђивање пореза на добит. Наиме ДОО мора проценити приходе и расходе за прву пословну годину (од дана оснивања до краја године). Процена треба да је истинита, а евентуално је може проверити порески инспектор.У зависности од тога да ли је предвиђен добитак за прву годину или не, постоји или не обавеза плаћања аконтације пореза на добит. Тако ако је процењено да се до краја године оствари добитак од 100.000 динара, треба платити порез од 15.000 динара (пореска стопа је 15%). Аконтације пореза на добит се плаћају до 15. у месецу за претходни месец. Укупну аконтацију од 15.000 би поделили са бројем месеци до краја године и толико новца уплаћивали месечно.

На крају године би се утврдила стварна добит и стварна обавеза за порез на добит. Тада би се уплатила само разлика пореза, или ако постоји претплата она би остала за наредне периоде.

13. Пријава комуналне таксе и накнаде за грађевинско земљиште

Комунална такса је приход општине. Сама локална самоуправа одређује висину ове таксе, с тим што она не може бити виша од законом прописаног износа. Погледајте пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним таксама за 2013.годину

Такође је потребно извршити и пријаву за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта. И ову Одлуку, као и многе друге, можете преузети у делу сајту посвећеном Локалној пореској администрацији.

14. Евидентирање ПДВ-а

Евидентирање за ПДВ није обавезно.

Обавезу евидентирања за ПДВ имају фирме које започињу делатност, а процене да ће у наредних 12 месеци остварити промет изнад 8.000.000 динара.

15. Пријава ПИБ-а и рачуна у банци Агенцији за привредне регистре

Након добијања ПИБ-а и отварања рачуна у банци, ове податке је потребно пријавити АПР-у. То се ради подношењем регистрационе пријаве за промену података, а у прилогу се достављају фотокопије ПИБ-а и уговора са банком о отварању рачуна.

Овом приликом се плаћа такса у износу од 2.500,00 динара.

16. Срећан почетак!!

Када све ово савладате, спремни сте за почетак вашег бизниса. Срећно!

 

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}