Среда, 07. Новембар 2012.

Услови пословања

 

Општинске повластице за инвеститоре

 

Општина Неготин је у циљу привлачења нових инвестиција донела неколико одлука за које сматра да ће деловати стимулативно на потенцијалне инвеститоре.

 

1. Одлука о утврђивањеу доприноса за уређивање грађавинског земљишта

Општина је донела Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист општине Неготин“бр.1/2015) којом је у члану 12. Одлуке прописала да се за изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој општине допринос може умањити до 80%, уз сагласност Општинског већа.

Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.

Начин плаћања

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:

 • једнократно у целости са умањењем  у износу од 30%  или
 • у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима  Републичког завода за статистику.

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:

 • неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана доспећа последње рате или
 • успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе.

 Инвеститор који гради објекат чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м2 и који не садржи више од две стамбене јединице није у обавези да поднесе средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате.

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата. (члан 16 Одлуке).

Уговарање

Грађевинско земљиште које није уређено, а налази се у обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица (члан 18. Одлуке).

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту подноси Јавном предузећу за грађевинско земљиште општине Неготин предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.

Уз предлог о финансирању лице доставља:

 • правоснажне локацијске услове;
 • доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да гради објекат;
 • копију плана за парцеле;
 • предлог динамике и рокова изградње.

Елаборат

Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине Неготин након разматрања предлога о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта (члан 19.Одлуке).

Елаборат из става 1. овог члана садржи:

 • податке о локацији односно зони,
 • податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
 • податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
 • границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
 • динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
 • обавезу Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин да обезбеди стручни надзор у току извођења радова,
 • одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава,
 • одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе,
 • одређивање износа учешћа инвеститора у финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 • средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.

На основу елабората закључује се Уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта између заинтересованог лица односно инвеститора и Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин. За више детаља о обавезним елементима Уговора, погледајте чл. 20 Одлуке.

Преузмите: Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( "Сл.лист општине Неготин бр.1/2015).

 

2. Одлука о грађевинском земљишту

Општина је донела Одлуку о грађевинском земљишту, а чланови 10. и 11. Одлуке уређују начин регулисања закупнине, односно плаћања накнаде у случају отуђења (куповине) грађевинског земљишта у јавној својини.

Члан 10. Одлуке прописује да се закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини може плаћати у целости или у ратама. Закупцу који закупнину плаћа у ратама закупнина се усклађује са индексом раста потрошачких цена према подацима надлежног органа. У случају једнократне исплате закупнине остварује се попуст од 30%.

Члан 11.Одлуке прописује да се цена отуђења (куповине) грађевинског земљишта у јавној својини плаћа једнократно у целости, међутим општинско веће може одлучити и о другачијем начину плаћања (плаћање на рате) уз обавезу стицаоца да преда средство обезбеђења које одреди општинско веће. У случају једнократне исплате цене отуђења остварује се попуст од 30%.

Преузмите: Одлуку о грађевинском земљишту  ( "Службени лист општине Неготин” бр.29/2012).

 

Преглед стопа пореза на добит у појединим земљама Европе

 

 

Више информације о пореском систему Републике Србије (о порезима, пореским стопама, ПДВ-у и остало око пореза, као и све у вези доприноса), можете пронаћи на сајту Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије, као и на сајту Привредне коморе Србије

Кликом на банер испод текста, учитаће Вам се страница посвећена пореском систему Републике Србије.

 

 

 

 

Клоком на банер испод отвориће Вам се страница Привредне коморе Србије намењена пословном окуржењу које влада у Републици Србији.

 

 

 

Такође, кликом на банер испод, можете погледати бројне брошуре и водиче које је за привреднике израдила Привредна комора Србије.

 

 

.

.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}