Недеља, 25. Новембар 2012.

Сертификација

 

Сертификација руралних општина је један од пројеката који је Немачка агенција за међународну сарадњу реализовала у оквиру свог ширег пројекта „Комунални економски развој у региону Дунава”. Пројекат чији је аутор Бранко Милић, трајао је у периоду од 2010. до краја 2012. године укључујући неколико руралних општина Источне Србије од којих је једна и општина Неготин.

Циљ пројекта била је имплементација модела евалуације руралне осетљивости ( РСЕМ – Rural sensitive evaluation model) у циљу евалуације односа локалне самоуправе према њеној руралној територији. Евалуација се врши кроз анализу мултидимензионалних аспеката руралног развоја и њихових сложених вертикалних  и хоризонталних веза.

Модел  евалуације руралне осетљивости  у својој основи има LEADER принципе  и формулисан је тако да прати :

 • ставове локалне администарције  о сопственој улози и одговорности у руралном развоју
 • предузете, текуће и планиране активности локалне власти ( пројекте , програме,стратегије, контакте)
 • детектује на које руралне проблеме је локална власт сконцентрисана
 • однос локалне власти према осетљивим друштвеним групама
 • партнерства, њихов квалитет и динамику

Сврха имплементације RSEM је да локалној самоуправи пружи реалну слику о њеној улози, евентуалним пропустима као и потенцијалима. Истраживачкој јавности овај модел пружа аналитичку базу док централној власти пружа бољи увид  у локалне прилике  у циљу прилагођавања својих активности локалним мерама и потребама.

RSEM модел даје могућност мапирања свих документационих ресурса као и систематичан преглед међусекторских и партнерских веза омогућујући праћење динамике  развоја као и бољи маркетинг и самопромоцију локалне самоуправе.

Индикатори коришћени у RSEM су:

 • Како локална власт доживљава  и примењује  концепт  територијалног  приступа локалном развоју;
 • Како локална власт примењује принцип ,,одоздо - навише’’ у процесу креирања локалних политика и успостављању  партнерстава између локалних актера;
 • Колико локална власт примењује иновативне приступе у решавању проблема руралне популације и руралних подручја;
 • Да ли постоји међуопштинска, међурегионална и ли прекогранична сарадња и умрежавање локалних актера руралног развоја;
 • Какав је однос локалне самоуправе према социјално осетљивим  категоријама становништва;
 • Какав је однос запослених у локалној администрацији према питањима руралног развоја.

Сваки од наведених индикатора евалуира се кроз сет специфичних питања чији одговори дају релевантне податке за евалуацију.

Општина Неготин прошла је кроз две фазе анализе руралне сертификације после којих је генерално оцењена као локална самоуправа која пуно својих ресурса ангажује ка решавању проблема у руралним подручјима као и ка даљем комплексном развоју истих што укључује примену мера економске и социјалне политике  уз  поштовање принципа одрживог развоја. Једна од препорука евалуационог тима  општини Неготин је даљи рад на унапређењу међуопштинске и регионалне сарадње.

.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.
*}