Понедељак, 22. Октобар 2012.

Комунална такса

Преузмите: Пријава локалне  комуналне таксе за истицање фирме
Преузмите: Пријава локалне комуналне таксе за држање средстава за игру
Преузмите: Водич кроз локалне јавне приходе

Прописи који се примењују у поступку утврђивања, наплате и контроле

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016);

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађ.дин. изн., 125/2014 – усклађ.дин. изн., 95/2015 – усклађ.дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађ.дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 – усклађ.дин. изн.);

Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр. 18/2016);

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2018.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.26/2017);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2017.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.21/2016);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2016.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.27/2015);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2015.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.44/2014);

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2014.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.22/2014);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2014.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.34/2013);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2013.годину - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ("Службени лист општине Неготин" бр.7/2013);

Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2013.годину („Сл.лист општине Неготин бр.3/2013);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2013.годину („Сл.лист општине Неготин бр.32/2012);

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2012.годину  („Сл.лист општине Неготин бр.29/2012);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2012.годину („Сл.лист општине Неготин бр.24/2011);

Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга ( "Сл.лист општине Неготин" бр.32/2012);

 

На шта се све плаћа локална комунална такса?        

Комунална такса плаћа се за:

  1. истицање фирме на пословном простору;
  2. коришћење  рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично);
  3. држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
  4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности;
  5. држање средстава за игру (,,забавне игре,,);
  6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или за друге објекте привременог коришћења;
  7. заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.

Како се наплаћује такса?

Сходно прописаној Тарифи, на територији општине Неготин комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребне карактеристике објекта, по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа комунална такса.

Комуналне таксе из тачке 1. за истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и организација и органа локалне самоуправе плаћају се по зонама:

ПРВА ЗОНА : обухвата подручје града Неготинa,

ДРУГА ЗОНА: обухвата подручја сеоских месних заједница.

Комунална такса из тачке 4. (за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната из домаће радиности) плаћају се по зонама:

ПРВА ЕКСТРА ЗОНА: обухвата улице Трг Стевана Мокрањца, Трг Ђорђа Станојевића и угао Војводе Мишића и Станка Пауновића (испред „Снек бара“).

ПРВА ЗОНА: обухвата остале улице у граду

ДРУГА ЗОНА: обухвата подручја сеоских месних заједница.

 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

 Ко су обвезници плаћања таксе?

Обвезници таксе су сва правна лица и предузетници који имају регистровано седиште на територији општине Неготин или обављају делатност на територији општине Неготин.

Подношење пријаве

Сви таксени обвезници (регистрована правна лица и преузетници) дужни су да Локалној пореској администрацији пријаве сваку промену података од значаја за утврђивање таксе у року од 15 дана од дана настанка промене.

Новооснована правна лица и предузетници дужни су да пријаве почетак обављања делатности и поднесу Локалној пореској администрацији пријаву најкасније у року од 15 дана од дана уписа у надлежан регистар.

Кaко се такса плаћа?

Такса се плаћа месечно и то до 15 у месецу за претходни месец.  До доношења решења о утврђивању локалне комуналне таксе за истицање фирме за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последњи месец претходне године.

Такса се уплаћује на  уплатни рачун број:

840 – 716 111 843 – 35 са позивом на број који стоји у решењу.

Наплата остале локалне комуналне таксе

Локaлна комунална такса из тачке 3 - Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се приликом регистрације возила, на начин и по поступку предвиђеном за плаћање накнаде за употребу јавних путева.

Локална комунална такса из тачке 4, 5, 6 и 7 плаћа се по решењу о задужењу које доноси Локална пореска админстрација, а на основу предходно донетог решења Одељења за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Неготин.

Да би сте могли да отворите пдф документа, потребно је да на Ваш рачунар имате инсталиран неки од бесплатних  пдф читача.

Уколико немате инсталиран пдф читач, кликом на неки од банера на дну странице, преузмите и инсталирајте.

                             

          

Najnoviji članci

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}