Понедељак, 22. Октобар 2012.

Накнада за заштиту животне средине

Преузмите: Водич кроз локалне јавне приходе

Прописи који се примењују у поступку утврђивања, наплате и контроле

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016);

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађ.дин. изн., 125/2014 – усклађ.дин. изн., 95/2015 – усклађ.дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађ.дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 – усклађ.дин. изн.);

Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр. 18/2016);

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012);

Oдлука о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средиине за 2018.годину (''Службени лист општине Неготин'' бр.31/2017)

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл.лист општине Неготин“ бр.22/2010);

Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга ( "Сл.лист општине Неготин" бр.32/2012);

Ко су обвезници плаћања накнаде?

 Накнаду за заштиту и унапређење животне средине у обавези су да плаћају власници односно корисници стамбених зграда, станова, просторија за одмор и рекреацију и помоћних објеката као и власници и корисници пословног простора  у месечном износу по метру квадратном .

 Како се накнада плаћа?

 Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине прописани су  и то тако што је прописано да се ова накнада плаћа на исти начин као и порез на имовину. Накнада се плаћа тромесечно и то у року од 45 дана од почетка тромесечја а то значи 15.фебруара, 15.маја, 15.августа и 15.новембра. До доношења решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје претходне године.

Уплатни рачун за плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине је:

840 – 714 562 843 – 56 са позивом на број који стоји у решењу.

 Како се средства од накнаде користе?

 Средства од ове накнаде могу се користити искључиво за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Неготин и то у складу са Програмом за заштиту и унапређење животне средине који доноси Скупштина општине Неготин.

 

Да би сте могли да отворите пдф документа, потребно је да на Ваш рачунар имате инсталиран неки од бесплатних  пдф читача.

Уколико немате инсталиран пдф читач, кликом на неки од банера на дну странице, преузмите и инсталирајте.

                             

          

Najnoviji članci

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}