Петак, 02. Новембар 2012.

Општинска управа

Чланом 52. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007) прописано је да Општинска управа:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.
 • доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скуштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
 2. изрећи мандатну казну,
 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
 4. издати привремено наређење, односно забрану,
 5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

 

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

За начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

У општинској управи образованој као јединствени орган, за вршење сродних послова, могу се образовати унутрашње организационе јединице. Општинска управа општине Неготин има следеће унутрашње организационе јединице:

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове;

Одељење за урбанизам и грађевинарство;

Одељење за инспекцијске послове;

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију;

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој;

Одељење за правну заштиту имовинских права и интереса општине Неготин;

Служба за послове председника оштине и Општинског веће;

Служба за скупштинске и нормативно-правне послове;

Служба за заједничке послове, општински услужни центар и информатику;

Служба за заштиту животне средине.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}