Петак, 19. Октобар 2012.

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину чине одборници(45 одборника), које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом и Статутом. Мандат одборника траје 4 године.

Скупштина, у складу са Законом:

 • доноси Статут општине и Пословник Скупштине,
 • доноси буџет и завршни рачун општине,
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
 • подноси иницијативу за покретање постука оснивања, укидања или промене територије општине,
 • доноси програм развоја општине и појединих делатности,
 • доноси просторни план и урбанистичке планове општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси прописе и друге опште акте,
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативе и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом и разматра најмање једном годишње извештај о њиховом раду,
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са Законом,
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине,
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине,
 • бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа,
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по Закону припадају,
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси акт о јавном задуживању општине у складу са Законом којим се уређује јавни дуг,
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • даје мишљење о републичком и регионално просторном плану,
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,
 • утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе у складу са Законом,
 • разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета,
 • даје сагласност на акте из члана 27. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и предузима мере у случају поремећаја пословања ових предузећа у складу са Законом,
 • одлучује о сарадњи или удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним и хуманитарним организацијама, у складу са Законом,
 • поставља заштитника грађана,
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности,
 • подноси Влади захтев за преиспитивање права на одлучивање, кад оцени да је орган Реублике одлучивао о питању из надлежности органа општине,
 • образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад,
 • утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији,
 • доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје општине,
 • прописује прекршаје за повреду општинских прописа,
 • одлучује о додељивању јавних признања,
 • одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе уз сагласност Владе РС,
 • одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице и другог облика месне самоурпаве уз претходо прибављено мишљење грађана,
 • одлучује о успостављању сарадње и удруживању са домаћим градовима и општинама, оснивању асоцијација градова и општина у складу са Законом,
 • доноси акт о организацији Општинске управе на предлог Општинског већа,
 • обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим актом.

.

Најновији чланци

PayPal пред вратима, али....
Скоро свака вест о PayPal-у, па и ова да ће од среде 08.10.2014. бити могућ пријем новца преко овог сервиса, изазива благу еуфорију у Србији. Ипак, чини се да је још рано за радовање. Из...

Понедељак, 06. Октобар 2014.

НАЛЕД: Нови конкурси
Објављени су нови конкурси на нашој online бази фондова: СТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА • Европска комисија (ЕУСДР фонд) - СТАРТ Пројектни фонд за Подунавље • Европска комисија (програм...

Уторак, 09. Септембар 2014.

Нови број "Синергије"
  У Синергији: Све што знате и не знате о ЕУ Мајкл Давенпорт: Европски пут Србије Јелко Кацин: Политика „лако ћемо“ не води ка ЕУ Душко Лопандић: „Битке за...

Петак, 22. Аугуст 2014.
*}